KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII KOWALCZYK & CO.)

 

Szanowni Państwo, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, wszystkie firmy muszą dostosować się do zasad ochrony danych osobowych. W związku z tym, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w KANCELARII KOWALCZYK & CO. dalej jako „Kancelaria”:

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kowalczyk & Co., ul. Wierzby 8, (04-937 Warszawa). 

 

Dlaczego Kancelaria przetwarza Pani/ Pana dane osobowe? 

Kancelaria Kowalczyk & Co. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych przez nas usług prawniczych.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? 

Każdy klient naszej Kancelarii ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych. Co istotne, ujawnienie danych osobowych naszej Kancelarii jest całkowicie dobrowolne. Informujemy również, że do wykonania usługi Kancelaria potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich klientów. Z tego też względu, Kancelaria ma prawo odmówić zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Kancelaria przetwarza dane osobowe? 

Nasza Kancelaria przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

• w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą naszej Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej między Panią / Panem a Kancelarią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych usług na podstawie uwag klientów na ich temat, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np. potwierdzić lub odwołać termin spotkania, poinformować o konieczności przygotowania dokumentów czy poinformować o zdarzeniach w prowadzonych sprawach, co jest prawnie uzasadnionym interesem naszej Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w celu weryfikacji czy przy wykonywaniu usługi nie wystąpi konflikt interesów pomiędzy Panią/Panem a innym klientem Kancelarii, co jest prawnie uzasadnionym interesem naszej Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 24 PR[1] i art. 157 a PU[2]); 

• w celu utrzymania relacji z klientami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem naszej Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię? 

Kancelaria będzie przetwarzać dane osobowe, o których klient powie nam osobiście lub które będą zawarte w dokumentach, które zostały nam udostępnione w celu wykonania usługi. W zależności od rodzaju usługi i specyfiki danej sprawy, mogą to być w szczególności dane takie jak: 

• imiona i nazwisko; 

• stan cywilny; 

• data i miejsce urodzenia; 

• adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji; 

• dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa użytkownika skype; 

• informacje o stanie/sytuacji rodzinnej 

• informacje o stanie majątkowym; 

• informacje o przebiegu pracy zawodowej; 

• aktualne zatrudnienie; 

• informacje o zawartych umowach oraz ugodach; 

• posiadane zezwolenia; 

• finansowe dane identyfikujące takie jak w szczególności (NIP REGON PESEL); 

• informacje o zobowiązaniach oraz wydatkach;

• informacje o zaciągniętych zobowiązaniach (takich jak pożyczki, hipoteki, linie kredytowe);

 

Czy Kancelaria może przekazać dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, instytucjom)? 

Nasza Kancelaria ściśle chroni dane osobowe i nie ujawnia ich nikomu, za wyjątkiem: 

• doradców ekonomicznych, kancelarii prawnych, analityków oraz prawników i współpracowników Kancelarii, którzy mają dostęp do danych, aby móc wykonywać przedmiot zawartych umów oraz obowiązki Kancelarii wynikające z prowadzonej działalności; 

• podmiotom współpracującym z Kancelarią w celu realizacji zawartej umowy oraz innych czynności związanych z działalnością Kancelarii, w szczególności: podmiotowi prowadzącemu księgowość, firmie informatycznej oraz firmie świadczącej usługę archiwizacji danych, jak również podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. W każdej chwili może się Pani / Pan dowiedzieć o podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe pod adresem: kancelaria@kppk.eu

 

Jak długo Kancelaria będzie przechowywać dane osobowe? 

Kancelaria będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych, jak również w celu wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Panią/Panem a innym klientem Kancelarii - jednakże nie dłużej niż przez 20 lat od zakończenia realizacji umowy lub zakończenia pełnienia funkcji na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego lub prawa upadłościowego. 

 

Czy ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia? 

Kancelaria będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych, jak również w celu wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Panią/Panem a innym klientem Kancelarii - jednakże nie dłużej niż przez 20 lat od zakończenia realizacji umowy lub zakończenia pełnienia funkcji na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego lub prawa upadłościowego.

 

Czy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Tak, każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.- szczegóły można znaleźć pod adresem: Strona główna - UODO

 

Czy Kancelaria przekazuje dane osobowe do firm za granicą, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

Szanowny Kliencie, z przyjemnością przekażemy Ci dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w naszej Kancelarii, w tym celu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: kancelaria@kppk.eu 


[1] [1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne tj. z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) 

[2] Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe, tj. z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344) • informacje o wypłacalności; • numer klienta nadawany przy prowadzeniu sprawy;