Kreujemy otoczenie prawne naszych Klientów
by przyjęte rozwiązania odpowiadały ich biznesowym oczekiwaniom.


• O kancelarii

Praktyka Kancelarii Kowalczyk & Co. obejmuje przede wszystkim sześć specjalizacji: postępowania sporne, inwestycje infrastrukturalne, zamówienia publiczne, prawo konkurencji i korporacyjne oraz prawo pracy. Nie unikamy innych wymagających wyzwań.

Świadczymy pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu strategicznie ważnych dla nich sporów. Kreujemy otoczenie prawne naszych Klientów, by przyjęte rozwiązania odpowiadały ich biznesowym oczekiwaniom. Doradzamy Klientom w bieżącej działalności gospodarczej (negocjowanie umów, obsługa korporacyjna). Podejmujemy aktywne działania, by przedstawić im optymalne i oczekiwane rozwiązania. Uczestniczymy regularnie w posiedzeniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Dzięki biegłości procesowej jesteśmy w stanie wyprzedzić i optymalnie zabezpieczyć interesy naszych Klientów oraz adekwatnie zareagować na wypadek sporu. W szczególny sposób dotyczy to działań poprzedzających postępowania a obejmujących zabezpieczenie, wykonanie czy egzekwowanie roszczeń, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dóbr osobistych Klientów, przewidywaniu roszczeń odszkodowawczych, nowych sporów np. pracowniczych.

Świadczymy obsługę prawną na rzecz klientów m.in. z branż: rail, telefonicznej, petrochemicznej, deweloperskiej, ubezpieczeniowej a nadto instytutów (naukowego, badawczego). Planując strategię działań uwzględniamy kontekst biznesowy naszych Klientów. Istotnym dla nas jest nie tyle skutek prawny podjętych czynności co raczej rachunek zysków i strat ekonomicznych oraz wizerunkowych klienta. Uczestniczymy w realizowanych przez naszych Klientów procedurach zapewniając właściwy nadzór nad nimi i oczekiwane zakończenie.

Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Byli wielokrotnie uznawani i doceniani za profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz Klientów. Sprawowali odpowiedzialne funkcje w uznanych podmiotach prywatnych i publicznych. Dzięki temu w praktyce łączymy wysoki standard usług, typowy dla wiodących międzynarodowych kancelarii, ze wszystkimi zaletami kancelarii butikowej.

Naszą ambicją jest by nasze rady były zawsze zwięzłe i jasne.

Nasze usługi świadczymy w języku polskim, angielskim i francuskim.

• Specjalizacje

ikona postepowania sporne

Postępowania sporne


Doświadczony zespół procesowy Kowalczyk & Co. reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności na tle prawa zobowiązań. Podejmujemy się jednak również postępowań o innym charakterze, w tym spadkowych czy sądowo-administracyjnych...

|WIĘCEJ|

ikona inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje infrastrukturalne


Obsługujemy klientów realizujących inwestycje infrastrukturalne ze szczególnym uwzględnieniem branży kolejowej i teleinformatycznej. Poszukujemy rozwiązań prewencyjnych, w których nasi Klienci nie będą zmuszeni do prowadzenia sporów, zyskując możliwość spokojnej kontynuacji swojej zasadniczej działalności...

|WIĘCEJ|

ikona zamowienia publiczne

Zamówienia publiczne


Uczestniczyliśmy w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Nasze doświadczenie dotyczy zamówień publicznych w różnych sektorach, m.in. badawczym i budowlanym, sektorze obronnym i kolejowym...

|WIĘCEJ|

ikona ochrona konkurencji

Ochrona konkurencji


Mamy ugruntowane, wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną konkurencji, w tym w zwalczaniu jej nieuczciwych przejawów. Doradzamy na każdym etapie w sprawach spornych: zarówno w zakresie niedozwolonych porozumień antykonkurencyjnych...

|WIĘCEJ|

ikona obsluga korporacyjna

Obsługa korporacyjna


Zapewniamy obsługę korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych w pełnym zakresie prowadzonej przez nie działalności. Działamy na rzecz wspólników oraz zarządów. Dokonujemy niezbędnych zgłoszeń do właściwych rejestrów, opracowujemy wewnętrzne procedury...

|WIĘCEJ|

ikona prawo pracy

Prawo pracy


Kancelaria świadczy pomoc prawną pracodawcom w celu prawidłowego stosowania przez nich regulacji pracowniczych. Nie ograniczamy się do reakcji na już zaistniały konflikt czy na bieżące sytuacje kryzysowe ale prowadzimy audyty wewnątrzzakładowych regulacji prawa pracy...

|WIĘCEJ|

• Specjalizacje

Postępowania sporne
Inwestycje infrastrukturalne
Zamówienia publiczne
Ochrona konkurencji
Obsługa korporacyjna
Prawo pracy

|POWRÓT|

Postępowania sporne


Doświadczony zespół procesowy Kowalczyk & Co. reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności na tle prawa zobowiązań. Podejmujemy się jednak również postępowań o innym charakterze, w tym spadkowych czy sądowo-administracyjnych. Dla wielu z nas arbitraż i proces był bowiem obszarem pierwszych doświadczeń na drodze prawniczej. Mimo tego, w naszych działaniach poszukujemy rozwiązań koncyliacyjnych zapewniających ostatecznie naszym Klientom realizację ich zasadniczych celów biznesowych.

Corocznie wszczynamy kilkadziesiąt postępowań – niejednokrotnie nieoczywistych i precedensowych. Dbamy przy tym, by nasza znajomość orzecznictwa była aktualna. Na bieżąco analizujemy i omawiamy orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych uczestnicząc w dyskusjach naukowych. Uważamy bowiem, że dobry procesualista to przede wszystkim dobry cywilista czy administratywista.

W naszych działaniach poszukujemy rozsądnego kompromisu pomiędzy możliwą wygraną a ryzykiem niepowodzenia, dbając by decyzje procesowe Klientów były świadome.

Reprezentowaliśmy Klientów w sporach o wykonanie zobowiązań, w tym odszkodowawczych i o zapłatę na rzecz:

 • podmiotów z sektora kolejowego i teleinformatycznego (w szczególności dot. umów inwestycyjnych i projektów infrastrukturalnych) przeciwko generalnemu wykonawcy oraz podwykonawcy a także inwestorowi;

 • podmiotu z branży energetycznej w sporze przeciwko konsorcjum energetycznemu;

 • instytutów badawczych i naukowych w sporach przeciwko spółkom prywatnym i sektora finansów publicznych;

 • inwestorów realizujących inwestycje budowlane (w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót);

 • projektantów w sporach z deweloperem dot. wykonania umowy o prace projektowe.

Nadto angażowaliśmy się w:

 • sprawy o uznanie na terenie Polski zagranicznych orzeczeń sądowych oraz wymagających ustalenia jurysdykcji sądów polskich;

 • reprezentację osób fizycznych w postępowaniach spadkowych (w tym postępowaniach transgranicznych i wymagających zastosowania prawa obcego).

Inwestycje infrastrukturalne


Obsługujemy klientów realizujących inwestycje infrastrukturalne ze szczególnym uwzględnieniem branży kolejowej i teleinformatycznej. Poszukujemy rozwiązań prewencyjnych, w których nasi Klienci nie będą zmuszeni do prowadzenia sporów, zyskując możliwość spokojnej kontynuacji swojej zasadniczej działalności.

Łączymy znajomość różnych dziedzin prawa z wyspecjalizowanych dziedzin i praktyczne doświadczenie w jego stosowaniu. Dysponujemy praktyczną znajomością wzorców przyjętych w inwestycjach takich jak FIDIC.

Podejmujemy starania by kontakt personelu inżynieryjnego Klientów i prawników Kancelarii był przystępny i komunikatywny. Jeśli sporu nie można uniknąć, podejmujemy się aktywnej reprezentacji Klienta przed sądem.

Doprowadziliśmy do rozliczenia wielu kontraktów na realizację inwestycji kolejowych i teleinformatycznych, w tym wymagających rozstrzygnięć kwestii niewykonania albo nienależytego wykonania umów, błędów i odmowy odebrania robót.

Zamówienia publiczne


Uczestniczyliśmy w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Nasze doświadczenie dotyczy zamówień publicznych w różnych sektorach, m.in. badawczym i budowlanym, sektorze obronnym i kolejowym. Nauczyliśmy się identyfikować zagrożenia dla oferentów a w razie potrzeby praktycznie wykorzystywać procedury odwoławcze.

Doradzamy Klientom uczestniczącym w procedurach zamówień publicznych tak na etapie przygotowania oferty jak i po wyborze oferty konkurencyjnej. Sporządzamy skargi a także odwołania do KIO.

Ochrona konkurencji


Mamy ugruntowane, wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z szeroko pojęta ochroną konkurencji, w tym w zwalczaniu jej nieuczciwych przejawów. Doradzamy na każdym etapie w sprawach spornych: zarówno w zakresie niedozwolonych porozumień antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej jak również nieuczciwych praktyk rynkowych. Doradzamy klientom także w sprawach niespornych tak, aby zapewnić zgodność ich bieżącej działalności z prawem konkurencji, czy to w zakresie zawieranych umów, polityki cenowej czy tworzenia systemów dystrybucyjnych. Audytujemy również działalność naszych klientów pod kątem jej zgodności z prawem ochrony konkurencji. W razie stwierdzonych naruszeń, działamy proaktywnie w celu minimalizacji ryzyka prawnego. Reprezentujemy klientów przed polskimi i europejskimi organami do spraw ochrony konkurencji, w tym w sprawach związanych ze zgłoszeniami koncentracji oraz inwestycjami zagranicznymi.

Obsługa korporacyjna


Zapewniamy obsługę korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych w pełnym zakresie prowadzonej przez nie działalności. Działamy na rzecz wspólników oraz zarządów. Dokonujemy niezbędnych zgłoszeń do właściwych rejestrów, opracowujemy wewnętrzne procedury. Zapewniamy wsparcie w zakresie tworzenia i negocjacji umów handlowych, zarówno w obrocie krajowym jak również międzynarodowym, w tym pod prawem obcym.

Prawo pracy


Kancelaria świadczy pomoc prawną pracodawcom w celu prawidłowego stosowania przez nich regulacji pracowniczych. Nie ograniczamy się do reakcji na już zaistniały konflikt czy na bieżące sytuacje kryzysowe ale prowadzimy audyty wewnątrzzakładowych regulacji prawa pracy. Dbamy o ich aktualność oraz zapewnienie rozwiązań optymalnie służących zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Podejmujemy także działania w zakresie compliance.

Mimo ścisłej współpracy z pracodawcami, prawnicy Kancelarii angażowali się wielokrotnie również po stronie pracowniczej. To różnorodne doświadczenie pozwala wyważyć rzeczywiste interesy stron stosunku pracy.

Wiemy, że problemy prawne dotyczące stosunków zatrudnienia niejednokrotnie wiążą się z przepisami regulującymi inne sfery działalności pracodawców i aktywnie współpracujemy z pracodawcami dla zapewnienia korelacji między nimi.

W ramach tej specjalizacji podejmowaliśmy się w szczególności:

 • opracowywania dokumentacji niezbędnej dla pracownika do nawiązania i zakończenia stosunku pracy,

 • audytów regulacji pracowniczych stosowanych przez pracodawców,

 • redagowania aktów wewnątrzzakładowych, w tym układów, regulaminów, porozumień i innych podobnych aktów,

 • wsparcia w sytuacjach kryzysowych, dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz nadużyć tak po stronie pracowników jak i osób reprezentujących pracodawcę,

 • występowania w sporach pracowniczych, w tym sporach sądowych.

• Zespół

Paweł Kowalczyk - adwokat, partner zarządzający

/

Piotr Borowiec - radca prawny

/

Przemysław Waśkiewicz - radca prawny

/

Piotr Jaworski - adwokat, of counsel

/

Anna Pluta - koordynator biura kancelarii

adwokat Paweł Kowalczyk Warszawa radca prawny Piotr Borowiec radca prawny Przemysław Waśkiewicz adwokat Piotr Jaworski koordynator biura Anna Pluta

Paweł Kowalczyk

adwokat, partner zarządzający

Posiada wieloletnią praktykę największych kancelariach prawniczych w Polsce. Występował przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Paweł specjalizuje się w opracowywaniu strategii oraz prowadzeniu postępowań spornych: gospodarczych i cywilnych, zwłaszcza w sporach na tle wykonania zobowiązań. Doświadczenie pracy zdobywał przede wszystkim w działach procesowych renomowanych kancelarii prawniczych. Współautor pozwu i reprezentant grupy w precedensowym postępowaniu grupowym z 2014 roku przeciwko Skarbowi Państwa w tzw. sprawie OFE.

Doradza klientom z branży teletechnicznej, kolejowej, firmom budowlanym i projektowym, logistycznym, instytutom badawczym oraz naukowym. Obsługiwał rozległe postępowania upadłościowe. Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji inwestycji bezpośrednich. Prowadzi także bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz europeistyka w Szkole Głównej Handlowej. Staż formacyjny w Paryżu w ramach Paryskiej Izby Adwokackiej (kurs prawa francuskiego). Adwokat od 2006 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (numer wpisu WAW/Adw/2383). Posługuje się językami polskim, angielskim i francuskim.

zdjęcie pracownika kancelarii

48 506 146 956

zdjęcie pracownika kancelarii