KAPK


Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe zanim nie zostanie zrobione.

Nelson Mandela

Books

O kancelarii

„Kancelaria Adwokacka Paweł Kowalczyk” specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych. Prawnicy Kancelarii przygotowują pisma procesowe i uczestniczą regularnie w posiedzeniach przed sądami i trybunałami arbitrażowymi. Dzięki biegłości procesowej optymalnie zabezpieczamy interesy Klientów podejmując działania adekwatne do ich potrzeb. Ambicją Kancelarii jest kreowanie sytuacji procesowej poprzez aktywne oddziaływanie na sąd i przeciwników.

 • Wiodącą praktyką Kancelarii jest rozwiązywanie sporów powstałych na tle prawa zobowiązań. W ramach postępowań spornych Kancelaria podejmuje się również zabezpieczeń roszczeń i ich późniejszej egzekucji.
 • Doradzamy Klientom w bieżącej działalności gospodarczej (negocjowanie umów, obsługa korporacyjna). Świadczymy obsługę prawną na rzecz podmiotów m.in. z branży deweloperskiej, projektowej, instytutu naukowego i badawczego. Planując strategię działań dla naszych Klientów uwzględniamy kontekst biznesowy a także rachunek zysków i strat ekonomicznych, w tym wizerunkowych.
 • W naszej praktyce łączymy typowy dla wiodących międzynarodowych kancelarii wysoki standard usług ze wszystkimi zaletami mniejszej kancelarii specjalistycznej.
 • Nasze usługi świadczymy w języku polskim, angielskim i francuskim.

Doświadczenie

Kancelaria ma doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów polskich i zagranicznych.

Prowadziliśmy sprawy trudne i skomplikowane, niejednokrotnie precedensowe.

Adwokat Paweł Kowalczyk uczestniczył jako reprezentant grupy w tzw. „pozwie grupowym w sprawie OFE” przeciwko Skarbowi Państwa, ZUS i Otwartym Funduszom Emerytalnym.

Spory sądowe i arbitrażowe:

  reprezentowanie polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w sporach o zapłatę (w tym koncernu branży spożywczej w sprawach przeciwko dystrybutorom jego produktów; producenta z branży elektrycznej w sprawie przeciwko podwykonawcy robót elektrycznych);

  reprezentowanie podmiotu doradczego z branży energetycznej w sporze przeciwko konsorcjum energetycznemu;

  reprezentowanie instytutu badawczego w sporze o zapłatę ze spółką Skarbu Państwa;

  reprezentacja i doradztwo w sporach dotyczących inwestycji budowlanych (reprezentowanie inwestorów w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych; reprezentowanie spółki z branży architektonicznej w sprawie z powództwa dewelopera dot. wykonania umowy o prace projektowe osiedla mieszkaniowego);

  reprezentowanie klientów w sprawach o uznanie na terenie Polski zagranicznych tytułów egzekucyjnych i poprowadzenie postępowań egzekucyjnych;

  reprezentacja klientów w postępowaniach arbitrażowych;

  reprezentacja w sprawach odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej i in.);

  reprezentacja osób fizycznych w postępowaniach spadkowych (w tym postępowaniach transgranicznych i wymagających zastosowania prawa obcego).

Ochrona konkurencji

  przygotowanie i wdrażanie kompleksowych strategii ochrony tajemnic przedsiębiorstwa;

  reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dot. popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji przez byłych pracowników;

  reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed GIODO w sprawach związanych z bezprawnym wykorzystaniem baz danych klientów;

  reprezentowanie francuskiej firmy z branży perfumeryjnej przeciwko polskim podmiotom w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji i własności przemysłowej.

Prawo autorskie

  bieżące doradztwo w zakresie prawa autorskiego i ochrony baz danych na rzecz jednego z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Doradztwo korporacyjne i prawo kontraktowe

  doradztwo i przygotowywanie różnorodnych umów powszechnie zawieranych w obrocie (umów najmu, umów dystrybucji, umów dostawy) z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań kontraktowych dla zabezpieczenia interesów Klienta;

  przygotowanie dokumentów korporacyjnych oraz prowadzenie procedur rejestrowych (spółek, fundacji, stowarzyszeń);

  prowadzenie postępowań likwidacyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

  doradztwo na rzecz wspólników spółek cywilnych.

Prawo pracy

  reprezentowanie pracodawców w sprawach odszkodowawczych wytaczanych przez byłych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

  reprezentowanie pracodawców w sprawach naruszeń umów o zakazie konkurencji przez byłych pracowników;

  analiza i przygotowywanie indywidualnych umów z pracownikami i współpracownikami, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji.

Upadłości i ochrona wierzycieli

  reprezentowanie członków zarządów w postępowaniach dotyczących ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki;

  doradzanie wierzycielom i dłużnikom w krajowych oraz międzynarodowych postępowaniach upadłościowych;

  obrona Klienta przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym w celu wymuszenia zapłaty;

  reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu zabezpieczającym i w przedmiocie ogłoszenia upadłości dewelopera;

  bieżące i procesowe reprezentowanie syndyka masy upadłości spółki z branży kolejowej w toku upadłości likwidacyjnej.

Paweł Kowalczyk

Paweł Kowalczyk

adwokat
+48 22 636 94 94
pawel.kowalczyk@kppk.eu

Specjalizuje się w opracowywaniu strategii oraz prowadzeniu postępowań gospodarczych i cywilnych, zwłaszcza w sporach na tle wykonania zobowiązań.

Doradza m.in. Klientom z branży deweloperskiej, firmom budowlanym i projektowym, logistycznym, instytutom badawczym oraz naukowym a także kościelnym osobom prawnym. Obsługiwał także rozległe postępowania upadłościowe.

Prowadzi bieżącą obsługę osób prawnych, w tym obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych.

Współautor pozwu i reprezentant grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa w tzw. sprawie OFE.

Posiada wieloletnią praktykę w działach procesowych największych kancelarii prawniczych w Polsce. Od 2008 roku prowadzi własną praktykę adwokacką.

Studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, europeistyka w Szkole Głównej Handlowej. Staż formacyjny w Paryżu w ramach Paryskiej Izby Adwokackiej. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językami: polskim, angielskim i francuskim.

Przemysław Waśkiewicz

radca prawny
+48 22 636 94 94
przemysław.waskiewicz@kppk.eu

Posiada wieloletnią praktykę w świadczeniu wsparcia prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa autorskiego i prawa pracy.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii adwokackiej, a od 2009 roku w dziale prawnym instytutu badawczego. Reprezentował klientów w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenia, ochrony i przenoszenia majątkowych praw autorskich oraz udzielania licencji, a także doradzał w sprawach dotyczących indywidualnych stosunków pracy.

Od 2014 roku koordynował pracę zespołu radców prawnych w instytucie badawczym

Obecnie praktykę zawodową koncentruje w obszarze reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych, w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Radca Prawny Przemysław Waśkiewicz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (numer wpisu WA-9619).

Włada językiem angielskim.

Przemysław Waśkiewicz